O nas


Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść; Będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie (Ks.Psalmów 32;8)

 

 

 

.

Szkoła jest chrześcijańską szkołą międzywyznaniową, ekumeniczną, w której praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o:

  • obowiązujące przepisy prawa oświatowego,
  • podstawę programową kształcenia ogólnego ustaloną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania poszerzoną o treści pozaprogramowe wynikające z indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów,
  • treść Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu w przykładach z języków oryginalnych (tzw. Biblia Warszawska i Biblia Tysiąclecia) zwanego dalej Biblią,
  • stanowisko doktrynalne szkoły, uwzględniające podstawowe elementy wiary łączące wszystkie wyznania chrześcijańskie

Czytaj więcej…

Rekrutacja


Szkoła nie uczestniczy w rekrutacji elektronicznej.

Kandydatów zapraszamy
do umówienia się rozmowę kwalifikacyjną.

ul. Armii Krajowej 4, Kraków

(tel. do sekretariatu 512-086-144)

System nauki


W naszym Liceum proponujemy zindywidualizowany system nauki:

  • Nauczyciel nie wykłada, lecz inspiruje ucznia do samodzielnej pracy, którą uczeń wykonuje pod kierunkiem, opieką, a w razie potrzeby przy pomocy nauczyciela
  • Uczeń realizuje podstawę programową, pracując w indywidualnym tempie, zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami — nauczyciel czuwa nad realizacją podstawy  programowej
  • Dzięki aktywnej pracy na lekcji uczeń może efektywnie wykorzystać czas w szkole, a zatem może nie mieć prac domowych
  • Dzięki samodzielnej pracy uczeń może przygotować się do studiowania, ćwicząc samodyscyplinę, odpowiedzialność za swój rozwój, pogłębianie swojej wiedzy w wybranych dziedzinach.
  • Uczeń może dowolnie wybrać przedmioty rozszerzone
  • Program obejmuje dodatkowe godziny języka angielskiego w formie konwersatorium

Nasza kadra


 

Elżbieta
Kopycińska

DYREKTOR

Magdalena
Kostrz-Jaje

ZASTĘPCA DYREKTORA

 

Nauczyciele

 

Anna
Adamczyk

JĘZYK ANGIELSKI

 

Michael
Bryant

JĘZYK ANGIELSKI

 

Agnieszka
Cichoń

WYCHOWANIE FIZYCZNE
JĘZYK POLSKI JAKO OBCY

 

Jerzy
Desperak

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Pokaż więcej

Aktualności

Zapraszamy

Kontakt


ADRES

Niepubliczne Chrześcijańskie
Liceum Ogólnokształcące „Uczeń”
ul. Armii Krajowej 4
30-150 Kraków

Sekretariat Szkoły jest czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00 – 15:00
W piątki sekretariat nieczynny

TELEFON

+48 512-086-144

EMAIL

liceum@uczen.org.pl

 

 

.