background

W naszym Liceum proponujemy zindywidualizowany system nauki:

- Nauczyciel nie wykłada, lecz inspiruje ucznia do samodzielnej pracy, którą uczeń wykonuje pod kierunkiem, opieką, a w razie potrzeby przy pomocy nauczyciela

- Uczeń realizuje podstawę programową, pracując w indywidualnym tempie, zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami — nauczyciel czuwa nad realizacją podstawy  programowej

- Dzięki aktywnej pracy na lekcji uczeń może efektywnie wykorzystać czas w szkole,
a zatem może nie mieć prac domowych 

- Dzięki samodzielnej pracy uczeń może przygotować się do studiowania, ćwicząc
samodyscyplinę, odpowiedzialność za swój rozwój, pogłębianie swojej wiedzy w wybranych dziedzinach.

- Uczeń może dowolnie wybrać przedmioty rozszerzone:
      - język polski, język angielski lub matematyka (już od 1 klasy)
      - historia, wos, biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyka (od 2 klasy)

- Program obejmuje dodatkowe godziny języka angielskiego (jako przedmiot rozszerzony lub uzupełniający)

 

- Proponujemy przedmioty uzupełniające: konwersatorium z angielskiego, ekonomia w praktyce, zajęcia artystyczne (teatralne)

 

 

2020  ChLO   globbers joomla templates